ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8.00 އިން މެންދުރު 12.00 އާއި ދެމެދުއެވެ.

ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތައް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޭޝްކާޑުތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ