ޙުކުމްތައް

ޢަބްދުލްޢަލީމް ގ. އުފުރިޔާ ގެ މައްޗަށް ކޯޓުންބޭރުގައި ކޯޓުގެ ޙުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ކޯޓުން އިސްނަގައިގެން ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ޤަރާރުގެ ދަށުން ބެލި މައްސަލަ

1085/Cv-C/2017Thaaval

މ.ވިލުފުށީގެ އެވެކިޔާ 2199.8 އަކަފޫޓުގެ ބަންޑާރަ ގޯތި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބިން ޢައްޔަން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޢަލީ ޝަރީފް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

575/Cv-C/2017Thaaval

މއ.މަލިކުރުވާގެ/މާލެ، ޝަމީމާ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން ހ.ހަތްކޮޅު/މާލެ، މުޙައްމަދު ޝާފީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1205/Cv-C/2017Thaaval

މ.ވިލުފުށީގެ އެވެކިޔާ 2199.8 އަކަފޫޓުގެ ބަންޑާރަ ގޯތި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައި ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

574/Cv-C/2017Thaaval

ދ.ވާނީ/ނޫރު، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1223/Cv-C/2016Thaaval

ނ.މާޅެންދޫ/މިލޭނިއަމް، ޔޫސުފް ޙަސަންގެ ފަރާތުން ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1526/Cv-C/2016Thaaval

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ފުނައްޑޫ ޓޫނާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1692/Cv-C/2016Thaaval

ޔުނިވާރސަލް އެންޓަރޕްރައިސްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އޮއޭސިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

546/Cv-C/2017Thaaval

ނީލޯފަރުގެ/ކ.ގުރައިދޫ، ޢަލީ ޝާހީން ޙުސައިންގެ ފަރާތުން ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

741/Cv-C/2017Thaaval

ކެޕްޓިވަލް މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރަންވިލާ/ރ.މަޑުއްވަރި، އަޙްމަދު ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

931/Cv-C/2017Thaaval

އަލްފާރިސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އެލްއެލްސީ އިން މޭރީލޭންޑް/ސ.ހިތަދޫ، އަޙްމަދު ޖިލްވާޒް މާހިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2395/Cv-C/2016Thaaval

އެކްސްޕާރޓް މޯޓޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޅ.ނައިފަރު/ފިޔާތޮށި، މުޙައްމަދު ބައްސާމް އާއި، ނ.މިލަދޫ/ކޮމްރެޑްވިލާ، ޙާމިދު ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1025/Cv-C/2017Thaaval

ހ.މާބަނޑޭރިއާގެ/މާލެ، ސިޔަރާ އަޙްމަދުގެ ފަރާތުން މ.މަޑުއްވަރި/ގޭޓް، ޙުސައިން އާދަމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1576/Cv-C/2016Thaaval

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހިތަދޫ/ސަބްދެލިގެ، ޢަލީ ޒުހުރީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

192/Cv-C/2017Thaaval

ފަތިސް/ދ.މީދޫ، އަޙްމަދު ނާފިޢުގެ ފަރާތުން ގ.ސުހާޖު/މާލެ، ޢަލީ ނާޞިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

542/Cv-C/2017Thaaval