ޙުކުމްތައް

އެމް.ވީ.ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އީ.ޓީ.އޭ މެލްކޯ އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2673/Cv-C/2016Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ކ.ކާށިދޫ/ގުލްފާމްގެ، މުޙައްމަދު ޝާމީން ޢަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2352/Cv-C/2017Thaaval

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިން ގ.މަސްދޮށި/މާލެ، ޢަލީ ރަޟްވާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2226/Cv-C/2017Thaaval

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން މއ.ގަޖުރާގެ/މާލެ، މަރްޔަމް ޢަލީ ދީދީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

814/Cv-C/2017Thaaval

ކޯސްޓްލައިން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2167/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ފ.ނިލަންދޫ/ސުލްހަ، މުޙައްމަދު ވިޞާލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2302/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ޅ.ނައިފަރު/ނޫރާނީއާގެ، އިސްމާޢީލް މުޢާޛުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2702/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހދ.ކުމުންދޫ/ފިނިފެންމާގެ، ޢަލީ މަލާޝްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2733/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގދ.ތިނަދޫ/މާކަރީލައިޓް، ނިޝާތާ އަޙްމަދު އާއި، ގދ.ތިނަދޫ/ފައިވްސްޓަރ، އަލްމާސް ޒުހައިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2737/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މ.ބިގްފިޝް/މާލެ، މުޙައްމަދު ނިޔާޒުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2803/Cv-C/2017Thaaval

ވ.އުޅާފަރު/މާލެ، މުޙައްމަދު އަޝްރަފް ގެފަރާތުން ގ.ސަންއީސްޓް/މާލެ، އަޙްމަދު ޢަމްރޫގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2811/Cv-C/2017Thaaval

ސ.ހިތަދޫ/ރީލްމަންޒިލް، އިލްޔާސް ޢަލީ ގެފަރާތުން ހ.ކޮކްނެޓްވިލާ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢުމަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1697/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއ.ހޯރަފުށި/ދަނބުރުއްދޮށުގެ، ޢަލީ މިދުޙަތު އާއި، ފ.ނިލަންދޫ/ތްރީބާޑްސް، ރިޟްވާން މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2734/Cv-C/2017Thaaval

ފ.ނިލަންދޫ/ބިއްދޮށުގެ، ޢަލީ އަޙްމަދު ގެފަރާތުން މ.ގްރީންޕީކް/މާލެ، ޢަލީ ނަސީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

878/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިން މޯލްޑިވްސް މެރިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

460/Cv-C/2017Thaaval