ޙުކުމްތައް

ލިއޯ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ލޯމާ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2301/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ނަސީމީހަނދުވަރު/މާލެ، ފަރުޙަތު ޢަލީ ގެފަރާތުން ޓްރައިނަސް ސީ.އޭ.އީ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2375/Cv-C/2016Thaaval

ގ.ޝާލިޔާމަންޒިލް/މާލެ، ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަލީ ގެފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު 3407 / މާލެ، ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2999/Cv-C/2017Thaaval

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން ހ.ދަކަނދާމާ/މާލެ، ނޫމާން ޖައުފަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

391/Cv-C/2017Thaaval

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންސޯޓިއަމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގަސްވެލި އައިލެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

898/Cv-C/2016Thaaval

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އިން ކާޓިއުންސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، ގ.ޗާންދަނިމާގެ/މާލެ، އިބްރާހީމް ސުޖާއު އާއި، މ.ނަޔާ/މާލެ، ޢަބްދުލް މުއްތަލިބް ވަޙީދު އާއި، ހ.އަވިދޭގެ/މާލެ، އައިމިނަތު ޝަފީޢު އާއި،ގ.ޗަމަން/މާލެ، މަރްޔަމް ފާއިޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1205/Cv-C/2015Thaaval

މއ.ސައިނާހިޔާ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ގެފަރާތުން މ.ޝާހިދާމަންޒިލް/މާލެ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަންވަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1835/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ސައިނާހިޔާ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޔޫސުފް ގެފަރާތުން މ.ޝާހިދާމަންޒިލް/މާލެ، ޢަބްދުލްޢަޒީޒު އަންވަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1836/Cv-C/2016Thaaval

ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑޮލްމާރކް އެކްސްޕޯޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވާދީ ޓްރޭޑާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2627/Cv-C/2016Thaaval

ދޮންކެޔޮ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2709/Cv-C/2016Thaaval

ސަންވިޝަން މާކެޓިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ޖޭމުގަސްދޮށުގެ/މާލެ، އިބްރާހީމް އިޝާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2731/Cv-C/2016Thaaval

ވ.އަލަމާވިލާ/މާލެ، އަޙްމަދު ފިރާޤް ގެފަރާތުން މ.އަފްސާނާގެ/މާލެ، މުސްޠަފާ އަޙްމަދު އާދަމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2766/Cv-C/2017Thaaval

ރ.ކިނޮޅަސް/މިލްކީވޭ، ޢަބްދުލްހާދީ ޔޫސުފް ގެފަރާތުން ވ.އާސްމާން މަންޒިލް/މާލެ، އަޙްމަދު ނަޢީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2888/Cv-C/2017Thaaval

ފ.ނިލަންދޫ/ހުދުހުދާގެ، އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ގެފަރާތުން ށ.ކޮމަންޑޫ/ފަނަސް، މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3034/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ގައްދޫ/އެދުރުގެ، ޔާމީން ޙަމީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3145/Cv-C/2017Thaaval