ޙުކުމްތައް

ގދ.ތިނަދޫ/ޒަމާނީއާގެ، މުޙައްމަދު ލުޤުމާން އަޙްމަދު ގެފަރާތުން ގދ.ތިނަދޫ/ޒަމާނީއާގެ، އަޙްމަދު ނާޞިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

401/Cv-C/2018Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7272/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

330/Cv-C/2018Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އިން އެޗް.އެމް.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

189/Cv-C/2018Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މއ.މަސްތިލަ/މާލެ، މުޙައްމަދު އަރުޙާމް ޞާލިޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

08/Cv-C/2018Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ކ.މާފުށި/ރޯޝަނީވިލާ، މުޙައްމަދު ނިމާލުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

462/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/309 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 051/މާލެ، އަޙްމަދު ސިނާން އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

357/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/505 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް މ.ރޯޝަނީމަންޒިލް/މާލެ، ފާޠިމަތު ރަޝީދާ އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

356/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ.184 ބ/707 ބީ-ގާކޮށި ފްލެޓް ގ.ޖެލީފިޝް/މާލެ، ޒުނައިރާ ޙަސަންއަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

352/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ.184 ބ/504 ބީ-ގާކޮށި ފްލެޓް ހ.ފައިންޕާރކް/މާލެ، ޢަބްދުﷲ އަޝްރަފްއަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

351/Cv-C/2018Thaaval

ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބްލޫ ލެގޫން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

402/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/808 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް މ.ފަޅުމަތީގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

358/Cv-C/2018Thaaval

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެފަރާތުން ގާކޮށި ކިޔާ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ނަންބަރު އއ-184 ބ/802 އޭ-ގާކޮށި ފްލެޓް ހ.ފައިންޕާރކް/މާލެ، އާމިނަތު ނާޡިމާ އަށް ވިއްކުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

353/Cv-C/2018Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ޅ.ހިންނަވަރު/އާވާޒް، އާބިދާ އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

296/Cv-C/2018Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ތ.ގުރައިދޫ/ހުސްނުހީނާގެ، މުޙައްމަދު އަޖުވަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

221/Cv-C/2018Thaaval

ގދ.ރަތަފަންދޫ/ގިނަމާގެ، އަޙްމަދު ޝަފީޤު ގެފަރާތުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

187/Cv-C/2017Thaaval