ޙުކުމްތައް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ގެ ފަރާތުން 100 ޕަސެންޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

266/Cv-C/2017Thaaval

އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވ.އާއަލި/މާލެ، އަޙްމަދު މުފީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

735/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ތިނަދޫ/ހާވިލާ، ޙަސަން ސިނާން ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

856/Cv-C/2017Thaaval

މ.ޔޫކަފިގެ އެވެކިޔާ ގޯތި ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ބައިކޮށް ދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

2524/Cv-C/2016Thaaval

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިން ހ.ކަފުރުތޮޅިގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ޒެނިތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

339/Cv-C/2016Thaaval

އައިފްނާން ޕްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސ.ހިތަދޫ/އަންބަރީގެ، އިބްރާހީމް އަލްޠާފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

720/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ތ.މަޑިފުށި/ފެހިވިނަ، މުޙައްމަދު ފަރުހާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

427/Cv-C/2017Thaaval

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް އިން އެލީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

600/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރ.އިންނަމާދޫ/މެހުރާ، މަރްޔަމް މިޒްނާ އާއި، ޢަލީ މިޞްބާޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

612/Cv-C/2017Thaaval

ޕިންކް ރެންޓަލްސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބޮކަރުމާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި، އިސްމާޢީލް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

673/Cv-C/2017Thaaval

މ.ލޮނުމިދިލިގެ/މާލެ، ފާޠިމަތު ޢާޤިސާގެ ފަރާތުން ހަޖުރުކުރުން އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ

727/Cv-C/2017Thaaval

މއ.ކޮކޯގެ/މާލެ، ޙަސަން ޙަލީމްގެ ފަރާތުން ހ.ދިލާސާއާގެ/މާލެ، ޢާއިޝަތު ރިޝްމީ ރަމީޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

894/Cv-C/2017Thaaval

ވައިގަދަގެ/ޏ.ފުވައްމުލައް، މުޙައްމަދު އަފްރާޒްގެ ފަރާތުން ރަބާޠު/ޏ.ފުވައްމުލައް، އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަޙްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

805/Cv-C/2017Thaaval

މަޝޭ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

808/Cv-C/2016Thaaval

މއ.ދެވިނަގެ/މާލެ އެވެކިޔާ 684.5 އަކަފޫޓުގެ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި، މއ.ވިނަކުރި/މާލެ އެވެކިޔާ 684.5 އަކަފޫޓުގެ ބަންޑާރަ ގޯތި އެއްކޮށްލުމަށް މއ.ވިނަކުރި/މާލެ، މުޙައްމަދު ޚަލީލް އިބްރާހީމް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

333/Cv-C/2017Thaaval