ޙުކުމްތައް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން ކ.ދިއްފުށި/އޯޝަންވިލާ، އަޙްމަދު ޝާހިދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

69/Cv-C/2017Thaaval

ލެޝާ ކާގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މަލްޓި ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2655/Cv-C/2016Thaaval

އެސްޕެކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މާރިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1792/Cv-C/2017Thaaval

މ.ގޯބިލިމާގެ/މާލެ، ޢަލީ ރަޝީދު އާއި، ލ.މާބައިދޫ/ސޯސަންގެ، ޙަސަން ޝަރީފްގެ ފަރާތުން އދ.ދަނގެތި/ލިލީވިލާ، އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1688/Cv-C/2017Thaaval

ބިޒްނަސް ބްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ.ފޯކައިދޫ/އައްސޭރި، އަޙްމަދު އަޝްފާޤުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1354/Cv-C/2017Thaaval

ޝުރާޒާމަންޒިލް/މާލެ، ޙާމިދު އިސްމާޢީލްގެ ފަރާތުން ހ.ކާމިނީޕޫލް/މާލެ، ޙާމިދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

654/Cv-C/2017Thaaval

ޒޯނަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.މާކަނާ/މާލެ، މޫސާ ޢާޡިމް އާއި، ޢާދިލް ނަސީމް އާއި، މ.ޓްވިންފްލާވަރ/މާލެ، ޢާއިޝަތު ނަސީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1784/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ފޭދޫ/ޒުމައްރަދުގެ، މުޙައްމަދު ސަމީޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1518/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1770 / މާލެ، ޙުސައިން ވަޙީދު އިސްމާޢީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1488/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ހޯޑެއްދޫ/ދޮންދުބުރިމާގެ، އާދަމް ޝަރީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

853/Cv-C/2017Thaaval

ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1714/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ/ދެތަނޑިމާގެ، ޢަބްދުﷲ ނާޝިފް އާއި، އއ.ތޮއްޑޫ/ޖޭމުގަސްދޮށުގެ، ރުޚްޝާން ޖަމީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1994/Cv-C/2017Thaaval

ހއ.އިހަވަންދޫ/ހިޔަލީބާޣު، އާމިނަތު ޔުމްނާގެ ފަރާތުން ތ.ތިމަރަފުށި/މެޓްރޯވިލާ، ޢަބްދުﷲ ޒުރައިރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1923/Cv-C/2017Thaaval

އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގ.ޕިންކް/މާލެ، އާދަމް ޢާޤިލް ރަޝީދު އާއި، އިސްމާޢީލް ޢާދިލް ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1841/Cv-C/2017Thaaval

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ބ.ތުޅާދޫ/ކިނާރީގެ، އިބްރާހީމް ޞާލިޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1752/Cv-C/2017Thaaval