ޙުކުމްތައް

ނަލަހިޔާ ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މާރިޝް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2300/Cv-C/2016Thaaval

ސަރފް ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން އައިލެންޑް ވޮޔޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1018/Cv-C/2017Thaaval

ގއ.ދާންދޫ/އޭޝިއާ، އަޙްމަދު ރިޔާޟްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1117/Cv-C/2017Thaaval

މ.ނިޔަދުރުގެ/މާލެ، ޢަބްދުﷲ ނާޝިޠުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

993/Cv-C/2017Thaaval

ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގދ.ފިޔޯރީ/ދިލްބަހާރުގެ، ޝުކޫރު މުޙައްމަދު އާއި، ހ.ބޯލްސަމްވިލާ/މާލެ، އަޙްމަދު އަޙުސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1156/Cv-C/2017Thaaval

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1709 އިބްރާހީމް ޢާމިރުގެ ފަރާތުން ށ.މަރޮށި/ޖޭމުގެ، ޝުކުރީ ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1682/Cv-C/2017Thaaval

ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1879/Cv-C/2016Thaaval

މާރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.މެސާ/މާލެ، ޒާހިދާ އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2310/Cv-C/2016Thaaval

ސިލޭހާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.ފްލައިޓްވިޔު/މާލެ، ޙަސަން ޝަބީންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

832/Cv-C/2017Thaaval

ބޮޑުފަރު ބީޗް ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވައި.އީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1359/Cv-C/2017Thaaval

މ.ކެލަން/މާލެ، މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

482/Cv-C/2017Thaaval

ބ.އޭދަފުށި/ޕޭންޓްލޭންޑް، އަޙްމަދު ލަބީބްގެ ފަރާތުން މ.ޢާރިޖް/މާލެ، މުޙައްމަދު ނަޡީމް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1641/Cv-C/2017Thaaval

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގއ.ކޮލަމާފުށި/ހިތިލާގެ، މުޙައްމަދު އަޝްހަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1645/Cv-C/2017Thaaval

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އިން އަތަމާ މެރިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1265/Cv-C/2017Thaaval

އާރް.ބީ.އާރް.އެމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މަހޮގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2359/Cv-C/2016Thaaval