އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރ.އިންނަމާދޫ/މެހުރާ، މަރްޔަމް މިޒްނާ އާއި، ޢަލީ މިޞްބާޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

612/Cv-C/2017Thaaval