މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ފ.ފީއަލި/ޝާދީވިލާ، ޝާމިލާ އިދްރީސް އާއި، މ.ހެލެބެލިގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ފިރާޝް ޢަބްދުއްލަޠީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

891/Cv-C/2017Thaaval