ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގދ.ތިނަދޫ/ހާވިލާ، ޙަސަން ސިނާން ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

856/Cv-C/2017Thaaval