އައިފްނާން ޕްރޮޕަރޓީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސ.ހިތަދޫ/އަންބަރީގެ، އިބްރާހީމް އަލްޠާފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

720/Cv-C/2017Thaaval