އެބްސޮލިއުޓް ހައިޑްއަވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

544/Cv-C/2017Thaaval