މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ އިން ހ.ކަފުރުތޮޅިގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ޒެނިތުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

339/Cv-C/2016Thaaval