މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މއ.ފެރިދޫހިޔާ/މާލެ، ޔާފިޢު އިބްރާހީމް އާއި، ތ.ތިމަރަފުށި/މާޖެހިގެ، ނަމްބަރު 1، އަޙްމަދު ޢިބާދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

754/Cv-C/2017Thaaval