ގ.ތުނޑިވެލި އެވެކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތިން އާމިނަތު ޙަމްދޫނާ އަށް ލިބިފައިވާ 26.603 އަކަފޫޓުގެ ބިން ދިވެހި ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ

655/Cv-C/2017Thaaval