ޑީ.އެމް.އޭ ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

565/Cv-C/2017Thaaval