ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ރ.ކަނދޮޅުދޫ/މޯނިންގވިލާ، ޢަލީ އީސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

425/Cv-C/2017Thaaval