ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ކ.ގުރައިދޫ/އޯޝަންވީޑް، އާމިނަތު ރިޝްމީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

423/Cv-C/2017Thaaval