ދަފްތަރު ނަންބަރު 3246 / މާލެ، ޒިޔާދު މޫސާގެ ފަރާތުން ތ.ތިމަރަފުށި/ކ.އާގެ، އަންވަރު އިބްރާހީމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

462/Cv-C/2017Thaaval