ގ.ރެންޑާވާޒެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ފައިސަލްގެ ފަރާތުން ހ.ފޮއްގަސްގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ޙުޝާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

831/Cv-C/2017Thaaval