އެސްކޯން ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މ.މަރުދާނާ/މާލެ، އިބްރާހީމް ޢައްފާން އާއި، މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އާއި، އަޙްމަދު ފައިރޫޒްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1371/Cv-C/2017Thaaval