ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ/ބިއްދޮށުގެ، ޙަސަން ޙުސައިންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1340/Cv-C/2017Thaaval