މ.ސްޓާރ/މާލެ، މުޙައްމަދު ރަޒީނުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް (ދިވެހި ދައުލަތް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

773/Cv-C/2017Thaaval