މއ.ކިނބިގަސްދޮށުގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ ފަރާތުން ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީ.ޕީ.އެމް)ގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2423/Cv-C/2016Thaaval