ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ) އިން މ.އޮކާރާ/މާލެ، އިސްޙާޤް ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

824/Cv-C/2017Thaaval