ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ދ.ހުޅުދެލި/ޒަމާން، އަޙްމަދު ވިސާމްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

914/Cv-C/2017Thaaval