އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ވ.ބްލޫނިޔާއާގެ/މާލެ، ޢަލީ އިބްރާހީމް އާއި، ގއ.ވިލިނގިލި/އަންނާރުމާގެ، ފަޒްނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1621/Cv-C/2017Thaaval