މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ.މާއުނގޫދޫ/ލުބޯމާގެ، އިސްމާޢީލް ރަޝީދު އާއި، ޢަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1636/Cv-C/2017Thaaval