އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ސ.ފޭދޫ/ހީނާމާގެ، ޢަބްދުﷲ ނާޞިޙް އާއި، ސ.ފޭދޫ/ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ، އިބްރާހީމް ޙަނީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1639/Cv-C/2017Thaaval