އެސްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހއ.ދިއްދޫ/ރޯލްގެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އާއި، އދ.މަހިބަދޫ/ދުނިފަރު، ޔަޒީދު މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1695/Cv-C/2017Thaaval