ރިޔަލް ސީ ހޯވްކްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 2486 / މާލެ، ޙުސައިން ޢަލީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1700/Cv-C/2017Thaaval