މ.ގޯބިލިމާގެ/މާލެ، ޢަލީ ރަޝީދު އާއި، ލ.މާބައިދޫ/ސޯސަންގެ، ޙަސަން ޝަރީފްގެ ފަރާތުން އދ.ދަނގެތި/ލިލީވިލާ، އިބްރާހީމް ޙަސަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1688/Cv-C/2017Thaaval