ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ހ.އަލްމާސްވިލާ/މާލެ، އާދަމް ނަޝީދު ޢުމަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1954/Cv-C/2017Thaaval