ލެޝާ ކާގޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މަލްޓި ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2655/Cv-C/2016Thaaval