އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިން ށ.ފުނަދޫ/ރީހުއްޞަބާ، ފާޠިމަތު ތަސްލިޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2224/Cv-C/2017Thaaval