ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މ.ފުންފިނި/މާލެ، މުޙައްމަދު ޔަފާޢުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2245/Cv-C/2017Thaaval