ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން މ.ސުތުލިމާގެ/މާލެ، މުޙައްމަދު ފައިޒަންގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2300/Cv-C/2017Thaaval