ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ނ.ވެލިދޫ/ލަކްސްވޫޑް، ޔަޒީދު ޔަޙްޔާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1652/Cv-C/2017Thaaval