ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ/މާލެ، އަޙްމަދު މަމްދޫޙްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2359/Cv-C/2017Thaaval