ކ.ހުރާ/ބަހާރީފަތިސް، މުޙައްމަދު ރަޝީދު ގެފަރާތުން ސ.ހުޅުދޫ/އަބުހަރީގެ، އިބްރާހީމް ޖަމީލްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2328/Cv-C/2017Thaaval