ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ގދ.ތިނަދޫ/ވޭވްބްރެކް، ޢަޒްމީލު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އާއި، ގދ.ވާދޫ/ކުއްޅަވައްގެ، ސަހުލާ ނާޝިދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2316/Cv-C/2017Thaaval