މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ރާގު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި، މއ.ރާގުންޑާގެ/މާލެ، އަޙްމަދު ޝިފާން އާއި، ހ.ޝާޒް/މާލެ، މުޙައްމަދު ޒިހާމް އާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3202/މާލެ، މޫސާ އިބްރާހީމް ދީދީ އާއި، ހ.އަލިނަރުހިޔާ/މާލެ، ޢަބްދުލްލަޠީފް ޢަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2067/Cv-C/2016Thaaval