ދަފްތަރު ނަންބަރު 999/މާލެ، އަޙްމަދު ލުޠުފީ ގެފަރާތުން ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8684/މާލެ، އިބްރާހީމް ފިރާޤްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

969/Cv-C/2017Thaaval