ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހިތަދޫ/ފޭވަރ، މުޙައްމަދު މާޖިދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3180/Cv-C/2017Thaaval