މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހދ.ހަނިމާދޫ/ބިލިމަގުމާގެ، އިބްރާހީމް މޫސާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3059/Cv-C/2017Thaaval