މ.ދޫރެސް/މާލެ، މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް ޖަމީލް އާއި، އައިމަން ޖަމީލް އާއި، އާމިނަތު އީނާސް ޖަމީލު އާއި، އަރުޝަދު ޖަމީލު އާއި، ޢާޠިފް ޖަމީލް ގެފަރާތުން ސ.ހިތަދޫ/އަނބުގަސްދޮށުގެ، މުޙައްމަދު ޙަނީފްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2857/Cv-C/2017Thaaval