ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން ސ.ހިތަދޫ/ފެންމުލި، މުޙައްމަދު ލުޠުފީގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2812/Cv-C/2017Thaaval