އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ.އަލަކާ ސިންގް ގެފަރާތުން ސްވިޒަލޭންޑްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ކްރިސްޓޯފް ޕީޓަރ ނިކޯލް ގްރޯހްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1580/Cv-C/2017Thaaval