ބްރަދާސް މޮޓޯ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ށ.މިލަންދޫ/ސުނީތާހައުސް، ޙުސައިން ސާމީ އާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4549/މާލެ، މަޙްމޫދު ރިޔާޟްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

1121/Cv-C/2017Thaaval