ގ.މާލެހިޔާ 2 04-13 / މާލެ، އަޙްމަދު ނިޒާރު ގެފަރާތުން ގްޑްސް އެންޑް ފުޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2143/Cv-C/2017Thaaval