ހ.ނިއުކުއީން/މާލެ، ޢަލީ ޢާޡިމް ގެފަރާތުން ރ.ކަނދޮޅުދޫ/ކެމެރާގެ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2289/Cv-C/2017Thaaval