ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ އިން އއ.ރަސްދޫ/ރަނިއްޔާމަންޒިލް، ޢަބްދުﷲ ރަމީޒުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

2967/Cv-C/2017Thaaval