ހ.ޖެޕޮނިކާ އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ބިން ބެހެނިވެރިންގެ މެދުގައި ޢައްޔަން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ހ.މުސްކާނާ/މާލެ، ސަލްމާ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ގެފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

3192/Cv-C/2017Thaaval