އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން ހ.ސައުތުރީފް/މާލެ، މުޙައްމަދު ޝާހިދުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

3238/Cv-C/2017Thaaval