ރ.ކަނދޮޅުދޫ/އަލިތަރިގެ، ލުޤުމާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން ގެފަރާތުން ހ.ލަންދޫގެއިރުމަތީބައި/މާލެ، މަޙްމޫދު ޖަޢުފަރުގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރި މައްސަލަ

791/Cv-C/2017Thaaval